GoDaddy
Amazon
eBay
Level 3 Communications
TMP
ATT CPC