eBay
GoDaddy
TMP
Amazon
Level 3 Communications
ATT CPC